lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGBT teisių pripažinimo Lietuvoje teisinės strategijos

 
 
 
 

      2008-08-11 
Nr. LGL-080811/1
 
 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
 
 
 
DĖL NACIONALINĖS ANTIDISKRIMINACINĖS PROGRAMOS PAPILDYMO
 
 
 
Vadovaudamiesi gerąja EQUAL programos praktika bei LR Seimo nutarimo Nr. X-1692 2 straipsnio 3 punktu siūlome įtraukti į programos veiksmų sąrašą tokią priemonę:
 
Parengti įstatymo, įpareigojančio darbdavius planingai ir sistemingai propaguoti bei taikyti vienodo požiūrio principą darbe, siekiant išvengti diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų.
 
Už priemonės įgyvendinimą atsakinga institucija siūlytume skirti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
           
 
 Valdybos pirmininkas                                                                                              Vladimiras Simonko
(Alt + P)
e-solution: gaumina