lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGBT teisių pripažinimo Lietuvoje teisinės strategijos

2008-12-05 
 Nr. LGL-081205/3
 
 
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
 
 
 
 
Dėl penkioliktos Vyriausybės veiklos programos
 
 
 
 
Nediskriminavimas yra pagrindinė ES vertybė. Komunikate „Atnaujinta socialinė darbotvarkė: galimybės, prieinamumas ir solidarumas XXI amžiaus Europoje“[1] Komisija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą užtikrinti, kad visiems būtų suteikiamos vienodos galimybės realizuoti savo galimybes.
 
Šis komunikatas pateikiamas kartu su naujos direktyvos, kuria diskriminacija dėl amžiaus, negalios, lytinės orientacijos ir religijos arba tikėjimo draudžiama kitose nei darbo rinka srityse, pasiūlymu. Šis svarbus pasiūlymas suteikia galimybę užbaigti Europos kovos su visomis diskriminacijos formomis teisinės sistemos kūrimą, kaip nustatyta EB sutarties 13 straipsnyje.
 
Geresnę teisinę apsaugą nuo diskriminacijos turi papildyti aktyvi nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimo strategija. Todėl šiame komunikate taip pat siūlomi veiksmų, kuriais bus suteiktas naujas postūmis dialogui apie nediskriminavimo politiką ir užtikrinama, kad būtų veiksmingiau naudojamos turimos priemonės – tiek bendrosios, tiek, ir specialiosios socialinės įtraukties skatinimo priemonės.
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kitomis institucijomis parengė Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos projektą. Nacionalinės antidiskriminacinės 2009-2011 metų programos tikslas – kompleksiškai tirti diskriminacijos apraiškas ir priežastis visose visuomenės gyvenimo srityse, ugdyti visuomenės toleranciją bei tarpusavio supratimą dėl lyties, amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ir etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų, negalios.
 
Atsižvelgiant į šį kontekstą, norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad kai kurios penkioliktosios Vyriausybės veiklos programos projekto nuostatos neišsamiai atspindi šias nediskriminavimo politikos gaires.
 
Projekto VII skyriaus 68 punkte nurodoma: „Remsime programas, skatinančias mažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, socialinės, etninės kilmės ar religinių įsitikinimų“.
 
Programos projekto XIX skyriaus 689 punkte skelbiama: „Toliau įgyvendinsime lygių galimybių politiką, siekdami užtikrinti, kad žmogus nebūtų diskriminuojamas dėl amžiaus, lyties, etninės kilmės, religinių įsitikinimų ar sveikatos būklės“.
 
Manytume, kad siekiant užtikrinti Europos Komisijos komunikato bei LR Lygių galimybių įstatymo nuostatų integravimą į Programą, minėtus punktus būtų tikslinga papildyti visais Lygių galimybių įstatyme numatytais nediskriminavimo pagrindais.
 
Prašome Jūsų atkreipti Seimo narių dėmesį į šias pastabas bei pasiūlyti papildyti Vyriausybės programos nuostatas. 
 
 
 
 
Valdybos pirmininkas                                                                    Vladimiras Simonko


[1] COM(2008) 412 galutinis.
e-solution: gaumina