lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Partnerystė už lygias teises

Pranešimas spaudai
2010 04 26
 
Paprojekčio „Partnerystė už lygias teises“ metu  asociacija LGL sėkmingai parengė organizacijos plėtros 2011-2014 metų strateginį planą.  
 
Asociacijos LGL strateginis planas yra svarbus dokumentas, nustatantis organizacijos prioritetus ir veiklos vystymo kryptis. Jis yra grįstas išorinių ir vidinių faktorių analize, socialinėmis, ekonominėmis ir politinėmis tendencijomis Lietuvoje, LGBT bendruomenės interesais ir poreikiais bei esamų ir potencialių naudos iš LGL gavėjų poreikiais. Strategija apibrėžia strateginius tikslus, būdus juos pasiekti, veiklos gaires, kurias įgyvendinant LGL sieks strateginių tikslų.  
 
Strateginis planas buvo rengiamas  asociacijos LGL darbuotojų ir savanorių. Plano parengime dalyvavo Lietuvos LGBT bendruomenės nariai, buvo atsižvelgta į įvairius vidinius ir išorinius faktorius, kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą. Rengiant strateginį planą buvo pasiremta paprojekčio metu vykusių seminarų surinkta ir apibendrinta medžiaga.
 
Organizacijos strateginis planas numato šešis pagrindinius LGL tikslus:
 
●Žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimas;
●Lygybės užimtumo ir darbo srityse skatinimas;
●Socialinės aprėpties ir integracijos skatinimas;
●Šeimos teisių bei šeimos ir šeiminių santykių įvairovės pripažinimo ir lygybės skatinimas;
●Narių gebėjimų ugdymas ir atstovaujamų visuomenės grupių dalyvavimo organizacijos veikloje skatinimas;
●Organizacijos gebėjimų ir kompetencijos ugdymas.
 
Plane akcentuojama komunikacijos svarba. Bus siekiama ir toliau teikti informacijos ir svarbiausias naujienas organizacijos nariams ir kitai auditorijai, įskaitant giminiškas organizacijas, kitas žmogaus teises ginančias organizacijas, žiniasklaidą ir bendrą auditoriją.
 
Viena iš svarbiausių numatytų teisinių priemonių – strateginis bylinėjimasis. Bylinėjimasis – tai žmogaus teisių pažeidimų identifikavimas ir teisinių veiksmų inicijavimas bei pagalba organizacijos nariams inicijuojant bylas ir ginant savo teises. Naujų teisinių įrankių pristatymas ir praktikos ginant savo teises tobulinimas taip pat numatytas naujajame plane.  
 
Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva. 
 
Daugiau informacijos apie paprojektį rasite www.atviri.lt
 
e-solution: gaumina