lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Teisinės paramos didinimas LGBT teisėms Lietuvoje

Testamentas – asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka asmens (testatoriaus) sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik tam asmeniui mirus. Asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį vienam ar keliems asmenims, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įpėdiniai pagal įstatymą (vaikai, tėvai, vaikaičiai, seneliai, broliai, seserys ir kiti asmenys, kuriems įstatymas numato teisę paveldėti mirusio asmens turtą) ar nėra.

Testamentu turtas taip pat gali būti paliktas ir valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims. Testamente testatorius gali konkrečiai nurodyti kas kokį turtą ar kokią turto dalį asmenys paveldės. Tuo atveju, jei testatorius konkrečių dalių nenurodo, laikoma, kad kiekvienas iš įpėdinių pagal testamentą paveldi lygiomis dalimis.

Testatorius taip pat turi teisę atimti paveldėjimo pagal įstatymą teisę iš vieno ar kelių įpėdių. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas tam tikriems asmenims numato teisę paveldėti nepaisant to, kad testatorius testamentu turto jiems nėra palikęs ar palikęs mažiau nei yra privalomoji palikmo dalis.

Tokią teisę turi palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai, įtėviai, kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas. Asmenims, kuriems reikalingas išlaikymas laikytini tokie asmenys, kurie neturi pajamų arba jų turi nepakankamai.
 
Sprendžiant išlaikymo reikalingumo klausimą taip pat svarbu atsižvelgti ir į asmens turimą turtą. Minėti asmenys turi teisę paveldėti pusę tos dalies, kuri kiekvienam jų tektų paveldint pagal įstatymą.
Nustatant privalomosios dalies dydį atsižvelgiama į viso paveldėto turto vertę. Akcentuotina, kad šių įpėdinių teisės į privalomąją pilikimo dalį testatorius atimti negali.
 
Pažymėtina, kad įstatymo nustatyta tvarka sudarytas testamentas yra galiojantis ir privalo būti vykdomas, tačiau Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato atvejus, kuriems esant testamentas yra negaliojantis.
 
Negalioja testamentas, kuris yra sudarytas neveiksnaus asmens ar sudarytas asmens, kurio veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis.
Pagrindinas pripažinti testamentą negaliojančiu nurodytais atvejais yra teismo sprendimas pripažinti testatorių neveiksniu arba sprendimas, kuriuo testatoriaus veiksnumas apribotas.
 
Parengta pagal delfi.lt
e-solution: gaumina